Beperking van aansprakelijkheid

Tattoo Le Roy hecht veel belang aan de informatie die aangeboden wordt op zijn website. Deze informatie is steeds van algemene aard en bijgevolg niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden waardoor dit niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker kan beschouwd worden.

Wij proberen deze informatie steeds actueel en correct te houden. Indien u, ondanks al onze inspanningen, alsnog onjuistheden in deze informatie hebt ontdekt, mag u ons dit steeds melden. Tattoo Le Roy kan echter in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor deze onjuiste informatie, kosten en/of enige schade die op directe en/of indirecte wijze voortvloeien uit onjuiste en/of onvolledige informatie die op onze website wordt aangeboden. Tevens kan Tattoo Le Roy nooit aansprakelijk worden gesteld voor alle vormen van materiaal, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot meningen en artikelinhoud, dat door derden op de producten wordt geplaatst of op een andere manier afkomstig is van derden.

Tattoo Le Roy is gerechtigd om de informatie (inclusief links) op deze website zonder kennisgeving en op ieder tijdstip en met onmiddellijke ingang te wijzigen, verwijderen, aan te vullen of ontoegankelijk te maken. In het geval van ingezonden content, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal is Tattoo Le Roy gerechtigd om deze zonder kennisgeving op elke mogelijke manier aan te passen.

Doorverwijzingen

Op de website van Tattoo Le Roy kunt u hyperlinks vinden die naar websites van andere partijen doorverwijzen. Hierbij is Tattoo Le Roy in geen geval aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze websites alsook de wijze waarop die websites uw gegevens behandelen. Hierbij raden wij u aan om de privacy policy van de website die u bezoekt te raadplegen voor meer informatie. Deze doorverwijzingen worden louter voor informatieve doeleinden aan de gebruiker weergegeven en impliceert niet dat er een samenwerking is tussen Tattoo Le Roy en deze derde partijen, noch dat Tattoo Le Roy instemt met de inhoud van deze websites.

Gelieve eerst met ons contact op te nemen alvorens u op uw website een hyperlink wenst te plaatsen naar onze website. Op deze manier kunnen wij u informeren over de toelaatbaarheid ervan en de voorwaarden die erop van toepassing zijn.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten, daaronder begrepen intellectuele en industriële eigendomsrechten, waaronder rechten met betrekking tot ontwikkelingen, verbeteringen, concepten, uitvindingen, octrooien, databanken, software, modellen, tekeningen, werken, documentatie, ideeën, merknaam, logo, inhoud, look & feel, handels- en domeinnamen, beeld, geluid en alle andere materialen die betrekking hebben op onze website berusten uitsluitend bij Tattoo Le Roy of diens leveranciers. Bij het verzenden van content waaronder begrepen, maar niet beperkt tot tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal naar onze website draagt men alle rechten uitdrukkelijk en zonder voorbehoud over aan Tattoo Le Roy.

Elk commercieel gebruik van onze website, noch het geheel of gedeeltelijk kopiëren, wijzigen of vertalen ervan is verboden.

Toepasselijk recht

Elke geschil of eis voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van onze website is onderworpen aan het Belgische recht en zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde. Door het gebruik van en de toegang tot onze website verklaart u zich uitdrukkelijk en zonder voorbehoud akkoord met ons privacybeleid, cookiebeleid en de hierboven genoemde voorwaarden.

Nog vragen?

Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Contactgegevens:

Tattoo Le Roy
Savooistraat 205
9600 Ronse
België

Deze pagina kan op ieder moment worden aangepast.
Wij raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te bezoeken.